1. Vstup do společenských místností mají pouze studenti s platnou kolejenkou strahovských kolejí.
  2. Zapůjčením klíče zodpovídáte za všechny osoby, které vejdou v době rezervace do místnosti.
  3. Ve společenských místnostech je zákaz manipulace s nábytkem nebo jakýmkoliv jiným vybavením.
  4. Samozřejmostí je zákaz kouření.
  5. Dbejte na zásady ochrany zdraví při veškerých činnostech ve společenských místnostech.
  6. Pokud během svého pobytu poškodíte nebo objevíte poškozené jakékoliv vybavení, jste povinni neprodleně nahlásit tuto skutečnost některému ze správců místnosti. V opačném případě přebíráte plnou odpovědnost za vzniklou škodu.
  7. Před odchodem uveďte místnost do původního stavu: zavřete okna, vypněte elektronická zařízení, zhasněte světla, vysypte koš (pokud jste ho naplnili), vytřete podlahu a jiné plochy (pokud bylo vámi znečištěno) a řádně uzamkněte místnost.
  8. Respektujte kolejní řád SÚZ ČVUT a platné zákony ČR.
  9. Společenské místnosti jsou určené výhradně pro obyvatele bloku 4. Výjimku určí správce místnosti.
  10. Noční klid začíná ve 22:00 a končí v 6:00 dle české legislativy.

Převzetím klíčů od společenské místnosti stvrzujete, že jste si řádně přečetli a souhlasíte s výše uvedenými pravidly. Veškeré prohřešky a porušení pravidel bude řešeno v rámci klubu SH. V závažnějších případech v rámci SÚZ ČVUT či s Policií ČR.